سرور اختصاصی مدیریت شده آسیاتک

Hp۳ - DL ۳۸۰-G۸-N

۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۸۰

RAM ۶۴GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱۰Gb

Hp۲ - DL ۳۸۰-G۸-N

۲x intel Xeon X5650

RAM 16GB

1 TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱Gb